:
SHARP
MITSUBISHI
DAIKIN
FUJITSU
TOSHIBA
NATIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :  

 

-   , 3 .

- ,3 .

- ,4 . - 10 200. , 6 . -  6  6.   

  .

- () .

- - 2 .

- ()  

   ,

  ,  

  .   

 

  

             

 

           

 

 

 

                                      :                      

                                                         

                                                       9 12 BTU  - 150  

                                                      18 36 BTU  - 200  

                                                      36 60 BTU  - 320

                              

                                                              

                                                             

                                                          9 12 BTU - 30

                                                          18 36 BTU  - 40  

                                                           36 60 BTU  - 50

                                     

               : ( )

                               

                                                        9 12 BTU  - 55                 

                                                     18 36 BTU  - 95  

                                                     36 60 BTU  - 130

 

 

 

 

                                        :

                                                        

                                      9 12 BTU  - 25                    

                                             18 36 BTU  - 35  

                                           36 60 BTU  - 45

 

 

  () :

 

                      .                        

 

 

  - 30

 

 

 

.